STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA NA RZECZ PSYCHOLOGICZNEGO I SPOŁECZNEGO PODEJŚCIA DO PSYCHOZ

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1
Stowarzyszenie o nazwie
POLSKIE TOWARZYSTWO NA RZECZ PSYCHOLOGICZNEGO I SPOŁECZNEGO PODEJŚCIA DO PSYCHOZ,
zwane dalej „Towarzystwem”, jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem mającym na celu:

Propagowanie właściwego stosowania psychoterapii psychologicznych i społecznych interwencji skierowanych do osób z rozpoznaniem schizofrenii oraz innych psychoz.
Propagowanie włączania interwencji psychologicznych do planów leczenia wszystkich osób z rozpoznaniem schizofrenii oraz innych psychoz.
Propagowanie właściwego stosowania psychologicznego rozumienia i podejść psychoterapeutycznych we wszystkich fazach procesu chorobowego, włączając w to zarówno problematykę osób, u których rozpoczyna się choroba jak i problematykę osób z zaburzeniami chronicznymi.
Propagowanie badań naukowych dotyczących indywidualnych, grupowych i rodzinnych terapii psychologicznych, środków zapobiegawczych oraz innych programów psychospołecznych dla osób z zaburzeniami psychotycznymi.
Propagowanie psychoterapii indywidualnej, rodzinnej oraz grupowej.
Propagowanie działań wśród osób zajmujących się zawodowo sprawami zdrowia psychicznego.
Artykuł 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Do realizacji celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującymi tam przepisami prawa.

Artykuł 3

Siedzibą Towarzystwa jest miasto stołeczne Warszawa.

Artykuł 4

Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

Artykuł 5

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania.
Towarzystwo może wspierać finansowo i merytorycznie organizacje o podobnym zakresie i charakterze działania.
Artykuł 6

Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników w tym również członków Towarzystwa.

Artykuł 7

Towarzystwo może używać emblematów i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Artykuł 8

Towarzystwo zostaje powołane na czas nieokreślony.

Artykuł 9

Towarzystwo realizuje cele przez:

Tworzenie sieci kontaktów dla osób zajmujących się problematyką psychoz.
Poszerzanie świadomości na temat terapii psychologicznych i interwencji psychospołecznych wśród osób zajmujących się problematyką psychoz oraz na rzecz opinii publicznej, w uzasadnionych przypadkach poprzez wskazywanie na niedostateczną dostępność takich terapii i interwencji.
Ułatwianie komunikacji poprzez publikacje, czasopisma, organizowanie konferencji naukowych i innych spotkań.
Gromadzenie oraz przesyłanie informacji i wiedzy na temat terapii psychologicznych i interwencji psychospołecznych oraz kompleksowych programów leczenia możliwych do zastosowania w odniesieniu do zaburzeń psychotycznych.
Prowadzenie niedochodowej działalności wydawniczej.
Organizowanie spotkań, wykładów, seminariów i dyskusji w ramach odpłatnej i nie odpłatnej działalności pożytku publicznego.
Organizowanie akcji charytatywnych.
Współpracę i wymianę doświadczeń z pokrewnymi organizacjami i instytucjami
Utrzymywanie kontaktów z organizacjami zagranicznymi o tym samym profilu działania.
Upowszechnianie wiedzy o działalności Towarzystwa we własnych publikacjach.
Prowadzenie działań wśród osób zajmujących się zawodowo sprawami zdrowia psychicznego.
Edukacje, szkolenia i promowanie wiedzy dotyczącej terapii psychologicznych oraz interwencji psychospołecznych w leczeniu i zapobieganiu zaburzeniom psychotycznym w ramach odpłatnej i nie odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Rozdział II. CZŁONKOWIE: ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Artykuł 10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
a/ zwyczajnych,
b/ wspierających,
c/ honorowych.
Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być osoby fizyczne zainteresowane przedmiotem działalności Towarzystwa, w tym osoby zajmujące się problematyką zdrowia psychicznego zawodowo, zobowiązujący się do przestrzegania etyki właściwej ich zawodowi oraz nie profesjonaliści zainteresowani działaniami statutowymi Towarzystwa.
Członkiem wspierającym może być osoba prawna. reprezentowana przez wskazaną upoważnioną osobę fizyczną. Członków wspierających przyjmuje i skreśla Zarząd, podejmując w tej sprawie uchwałę. Członkowie wspierający posiadają wyłącznie rolę doradczą i nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego.
Członkiem honorowym zostaje obywatel polski lub cudzoziemiec, któremu Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu nada tę godność w uznaniu wybitnych osiągnięć, albo w uznaniu wyjątkowych zasług. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem opłacania składki członkowskiej.
Artykuł 11

Przynależność do Towarzystwa nie wymaga posiadania jakichkolwiek kompetencji zawodowych i nie może być używana jako potwierdzenie posiadania kwalifikacji zawodowych.

Artykuł 12

Osoby przystępujące do Towarzystwa;

przedstawiają rekomendacje 2 członków Towarzystwa,
składają wypełnioną deklarację członkowską.
Artykuł 13

Członkostwo Towarzystwa nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd. W przypadku nieprzyjęcia kandydatury kandydat może odwoływać się do najbliższego Walnego Zebrania.

Artykuł 14

Członek zwykły Towarzystwa ma prawo:

wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
uczestniczyć we wszelkich formach działalności Towarzystwa,
korzystać z pomocy i urządzeń Towarzystwa.
Artykuł 15

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

aktywne uczestnictwo w realizacji celów Towarzystwa oraz propagowanie jego programu,
przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa,
opłacanie składek członkowskich.
Artykuł 16

Przynależność do Towarzystwa ustaje na skutek:

dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie Zarządowi,
skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich, po uprzednim upomnieniu,
po wykluczeniu decyzją Zarządu za działalność na szkodę Towarzystwa, nieprzestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
śmierci członka,
likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,
rozwiązania Towarzystwa.
Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania złożone na ręce Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie zostanie rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu.

Rozdział III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE TOWARZYSTWA

Artykuł 17

Władzami Towarzystwa są:

Walne Zebranie Członków
Zarząd
Komisja Rewizyjna
Artykuł 18

Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 3 lata. Funkcje Prezesa, członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej można pełnić więcej niż jedną kadencję

Artykuł 19

Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków.

Artykuł 20

W razie zmniejszenia się składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej wymienionych w artykule 17 niniejszego statutu, w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę pierwotnego składu organu. Powyższa zasada nie dotyczy Prezesa wybieranego w głosowaniu bezpośrednim.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Artykuł 21

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa i ostateczną instancją odwoławczą w sprawach dotyczących sporów powstałych miedzy członkami i na tle ich działalności w Towarzystwie.
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa zwoływane jest przez Zarząd raz na trzy lata jako zebranie wyborcze.
Nadzwyczajne Walne zebranie członków zwoływane jest przez Zarząd:
a/ z własnej inicjatywy,
b/ na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c/ na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.
Nadzwyczajne Walne Zebranie członków powinno być zwołane w terminie dwóch miesięcy od daty zgłoszenia wniosku (żądania) i obraduje nad problemami, w sprawie których zostało zwołane oraz sprawami bieżącymi.
O miejscu i terminie Walnego Zebrania członków Towarzystwa Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed datą jego rozpoczęcia drogą elektroniczną wysyłaną na adresy podane przez członków Towarzystwa w deklaracjach członkowskich. Jest to podstawową formą komunikacji w Towarzystwie. Wszelkie informacje dodatkowo będą zamieszczone na stronie internetowej.
Artykuł 22

Do kompetencji Walnego Zebrania członków Towarzystwa należy:

Uchwalanie kierunków działania i podstawowych zasad działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa.
Podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Wybór Prezesa w głosowaniu bezpośrednim oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Orzekanie w sprawach odwołań od decyzji Zarządu.
Uchwalanie zmian w statucie Towarzystwa.
Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.
Artykuł 23

W Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa udział biorą: z głosem stanowiącym – członkowie i z głosem doradczym – osoby zaproszone.

Artykuł 24

Walne Zebranie podejmuje decyzję w drodze Uchwał zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych członków, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
Uchwały podejmowane w sprawie zmiany statutu i rozwiązywania Towarzystwa podejmowane są przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów bez względu na ilość obecnych członków.

ZARZĄD

Artykuł 25

Zarząd jest najwyższą władzą Towarzystwa w okresie miedzy Walnymi Zebraniami członków Towarzystwa.
Członkami Zarządu mogą zostać tylko członkowie Towarzystwa.
Zarząd składa się z 5 do 8 członków, w tym Prezesa wybieranego przez Walne Zebranie. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika.
Artykuł 26

Do kompetencji Zarządu należy:

Kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa w okresie między
Walnymi Zebraniami członków Towarzystwa.
Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.
Przyjmowanie i skreślanie z listy członków.
Zwoływanie Walnego Zebrania członków Towarzystwa.
Opracowywanie i składanie sprawozdań do akceptacji Komisji Rewizyjnej.
Zarządzanie majątkiem Towarzystwa.
Uchwalanie planów działalności i budżetu Towarzystwa.
Przyjmowanie zapisów, darowizn i dotacji.
Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
Ustalanie wysokości składek.
Artykuł 27

Uchwały zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby jego członków.

KOMISJA REWIZYJNA

Artykuł 28

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy ze swego grona wybierają przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

Artykuł 29

Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

Zatwierdzenie sprawozdania rocznego Zarządu.
Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
Zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium na Walnym Zebraniu,
Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.
Artykuł 30

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ IV FUNDUSZE I POZOSTAŁE ŚRODKI STOWARZYSZENIA

Artykuł 31

Majątek Towarzystwa powstaje:
a/ ze składek członkowskich,
b/ darowizn,
c/ spadków, zapisów,
d/ ze zbiórek
e/ odsetek bankowych od wkładów pieniężnych.
f/ dotacji
Funduszami i majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd.
Do reprezentowania Towarzystwa oraz zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes i jeden członek Zarządu, działający łącznie. W przypadku niemożności reprezentacji przez Prezesa może zastąpić go Wiceprezes.
Artykuł 32

Członkowie Towarzystwa nie otrzymują udziału z dochodów, ani też innych dotacji ze środków Towarzystwa z racji członkostwa w Towarzystwie.
Artykuł 33

Towarzystwo rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.
Artykuł 34

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.

Warszawa, 19 października, 2013