14 październik 2022, godzina 18:15 i 18:30 : Zapraszamy na Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa na rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do Psychoz

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na Walne Zebranie  Polskiego Towarzystwa na rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do Psychoz, które odbędzie się w formie online. Pierwszy termin zebrania ustalono na 14 października godzina 18:15. W razie braku kworum ustalono drugi termin zebrania na 14 październik godzina 18:30.
Plan Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa na rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do Psychoz.
    Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
    Przyjęcie porządku obrad
    Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Protokolanta
    Wybór Komisji Skrutacyjnej
    Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności za okres 2019-2022 rok
    Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres 2019-2022 rok
    Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
    Wybór  Przewodniczącego i Członków Zarządu
    Wybór członków Komisji Rewizyjnej
    Wolne wnioski
    Zamknięcie zebrania.

Uprawnione do głosowania są osoby, które uiściły składkę członkowską za rok 2022. Bardzo prosimy o weryfikację i ew. uregulowanie składki przed Walnym Zebraniem. Informacje ws składki znajdują się pod linkiem http://ptpspp.org.pl/czlonkostwo/

W razie niemożności udziału można udzielić pełnomocnictwa do głosowania innemu członkowi PTPSPP poprzez wypełnienie załączonego formularza i wysłanie skanu na adres sekretariat@ptpspp.org.pl a w późniejszym terminie dostarczenie go w formie papierowej na adres: PTPSPP, ul. Surowieckiego 8/160a, 02-785 Warszawa.

Zarząd PTP SPP:
Przewodnicząca: Katarzyna Prot-Klinger
Wiceprzewodnicząca: Daria Dembińska-Krajewska
Wiceprzewodniczący: Radosław Tomalski
Skarbnik: Szymon Szumiał
Sekretarz: Joanna Obiegałka